Tạo QR Code VietQR

Công cụ tạo ảnh QR Code online chuẩn VietQR. Hỗ trợ quick link để nhúng vào website/ ứng dụng.

Chỉ nhập chữ, số, không dấu.
Chỉ nhập số
Chỉ nhập chữ, số, không dấu.

Tạo link ảnh QR

Cấu trúc link

https://qr.sepay.vn/img?acc=SO_TAI_KHOAN&bank=NGAN_HANG&amount=SO_TIEN&des=NOI_DUNG&template=TEMPLATE

Trong đó

  • SO_TAI_KHOAN: Số tài khoản ngân hàng (bắc buộc).
  • NGAN_HANG: Code ngân hàng hoặc Short_name của ngân hàng (bắt buộc). Danh sách tại đây.
  • SO_TIEN: Số tiền cẩn chuyển.
  • NOI_DUNG: Nội dung chuyển khoản.
  • TEMPLATE: Temlate cho ảnh QR.

Nhúng vào website của bạn

<img src='https://qr.sepay.vn/img?acc=SO_TAI_KHOAN&bank=NGAN_HANG&amount=SO_TIEN&des=NOI_DUNG'/>